План генералне регулације насељеног места Банатско Ново Село

План генералне регулације насељеног места Банатско Ново Село.
2015. године је исправљена техничка грешка у поглављу Б 2.5. Привредна зона са компатибилним наменама, односно поднаслову Врста и намена објеката у зони, у подтачки Зона. Исправком се омогућава градња објеката за складиштење пољопривредних производа (силоса и сл).

(«Службени лист града Панчева» бр. 17/2014)
(«Службени лист града Панчева» бр. 24/2015)