План генералне регулације насељеног места Долово

ПГР-ом насељеног места Долово се целовито сагледава и обрађује предметни простор, дефинише се развој његових подцелина кроз сопствене особености али и кроз узајамне утицаје/корелације са осталим подцелинама/просторним целинама и насељем као целином, све у складу са Просторним планом Панчева. Дефинисањем намене земљишта, правила уређења и грађења, утврђивањем праваца и коридора за саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну и осталу инфраструктуру и организованим увођењем аутономних извора биоклиматске енергије, енергије Сунца, ветра и геотермалне енергије, оствариће се ова замисао.
Пошто је у питању подручје Долова које је у највећој мери већ формирано/завршено, као урбанистичка целина, разматрана је сва постојећа планска документација и узета су у обзир планирана решења, ситуација на терену, садашње потребе и могућности. У План је уграђено све оно што је оправдано завршити у складу са започетим решењима, док оно што је у међувремену превазиђено, или је даље спровођење онемогућено (промена законске регулативе, власничких односа, затечен грађевински фонд на терену и сл), кориговано је и прилагођено тренутној ситуацији, односно одбачено.
Основни циљ израде Плана је стварања правног и планског основа за организовани
просторни развој, омогућавање нове изградње, унапређење постојећег стања и заштита и уређење подручја насељеног места Долово.

(«Службени лист града Панчева» бр. 8/2015)