План генералне регулације насељеног места Качарево

Планом генераллне регулације насељеног места Качарево измењена су сва планска решења предвиђена планом из 1972. године која се нису показала у пракси, ради усклађивања са актуелним потребама и новим циљевима, као што су: дефинисање просторних целлина и праваца развоја, правила просторног развоја и грађења, размештај привредних, услужних делатности и јавних служби, резервисање коридора за инфраструктурне правце, саобраћајнице и комуналну инфраструктуру, заштита и унапређење животне средине туристичка валоризација природних и створених вредности и др.
2016. године је урађена измена Плана чији је циљ промена намене грађевинског земљишта остале намене у грађевинско земљиште јавне намене на пет катастарских парцела.

(«Службени лист града Панчева» бр. 9/2011)
(«Службени лист града Панчева» бр. 15/2016)