План генералне регулације проширена Миса са гробљем (целина 3) у Панчеву

План генералне регулације проширена Миса са гробљем (целина 3) у Панчеву захвата простор изграђеног, делимично изграђеног и неоизграђеног грађевинског земљишта у оквиру граница ГУП-а, укупне површине око 580 ha. Раније је овај простор парцијалллно разрађиван рагулационим урбанистичким плановима, плановима детаљне регулације и урбанистичким пројектима који, у већој или мањој мери, нису спроведени. Планом су дефинисане површине јавне намене за изградњу јавних објеката, евидентирано грађевинско земљиште у јавној својини ради његовог рационалног коришћења, активиран простор који се не користи пуним капацитетом, подстакнуто побољшање нивоа инфраструктурне опремљености и решавање проблема стационарног саобраћаја, дефинисана правила изградње за директно спровођење из овог Плана и др.

2015. године је извршена исправка техничке грешке у вези са Појмовником у коме су додатно дефинисани појмови објеката породичног и вишепородичног становања.
2016. године је обављена исправка још једне техничке грешке у делу Б.2.3 Посебна правила грађења за све стамбене, стамбено-пословне зоне и стамбено-пословне објекте у централним деловима просторних целина 3.2 и 3.3, у поглављу Б.2.3.5.1 Положај објеката према површини јавне намене у делу који носи наслов Објекти на изграђеном грађевинском земљишту у ставу 1.

(«Службени лист града Панчева» бр. 25/2014)
(«Службени лист града Панчева» бр. 7/2015)
(«Службени лист града Панчева» бр. 36/2015)