План генералне регулације Целина 2 Стрелиште са хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево

Планом генералне регулације Целина 2 је, по први пут (не рачунајући ГУП), предметно подручје интегрално сагледано и обрађено, при чему је развој његових подцелина одређен, с једне стране, њиховим особеностима, а са друге, узајамним односом и утицајима са другим подцелинама/просторним целинама и градом, као целином. Поједини делови простора су, такође, по први пут (не рачунајући ГУП), обухваћени планском документациијом којом су дефинисани намена земљишта, правила уређења и грађења, правци и коридори за комуналну, енергетску, саобраћајну, водопривредну и осталу инфраструктуру ради утврђивања јавног интереса, провере постојећих капацитета изградње и подизања стандарда становања и пословања, активирања простора који се не користе у пуном обиму, побољшања квалитета животне средине и увођења мера заштите, одређивања смерница за подручја која ће се даље разрађивати израдом планова детаљне регулације и/или урбанистичких пројеката и др.
2016. године су урађене измене и допуне Плана ради његовог ефикаснијег спровођења.

(«Службени лист града Панчева» бр. 20/2012)
(«Службени лист града Панчева» бр. 16/2016)