План генералне регулације Целина 4а – Караула са Јабучким путем и 4б – Скробара у насељеном месту Панчево

Планом генералне регулације Целина 4 су обухваћени простори који су минулих деценија парцијално разрађивани урбанистичкиим плановима, али нису у целости спроведени. Приликом припреме Плана је разматрана сва планска документација и уважена су планска решења, стање на терену, тренутне потребе и могућности да би у њега била уврштено оно што је оправдано завршити у склладу са започетим решењима, односно кориговано и прилагођено тренутној ситуацији оно што се показало превазиђеним или неспроводивим из разнородних разлога.
Подручје које је обухваћено Планом чине делови града који у већој мери представљају неформиране урбанистичке целине и недефинисане центре са тачкасто распоређеним садржајима по насељу без наговештаја централног мотива.
Концепт плана је утврђен на основу постојећег стања, уз задржавање постојећих намена становања, пословања, као пратећих намена становања, привредних и услужних делатности и туристичко-рекреативних садржаја.

(«Службени лист града Панчева» бр. 8/2014)