План генералне регулације – Целина 5 – Кудељарац и Новосељански пут иза Надела

Предмет Плана генералне регулације Целина 5 је простор, омеђен улицама Стевана Шупљикца, Новосељански пут, реком Надел и пољским путем на северу, који обухватом, садржајима, наменом и градитељским наслеђем спада у значајна подручја града. С обзиром на то да је на предметном подручју својевремено изграђен велики број бесправних објеката (пословних, индустријских и стамбених), и претходниим и овим Планом је извршено предефинисање чисто
индустријске зоне у мешовиту стамбено-индустријску зону, где мешовита зона подразумева интеграцију стамбених објеката у индустријско-пословну зону.

Измене се односе на делове текста основног Плана генералне регулације – Целина 5 – Кудељарац и Новосељански пут иза Надела у Панчеву и састоје се у промени назива зона и њиховом усклађивању са зонама из осталих ПГР-ова. Тиме су, уједно, измењене њихове намене, као и правила грађења у њима. Промењен је и део текста у вези са заштитом животне средине и допуњен текст о Радној зони и Зони „Greenfield”. Према изменама текста Плана, урађене су и промене у графичким прилозима.

(«Службени лист града Панчева» бр. 39/2012)
(«Службени лист града Панчева» бр. 5/2015)