План детаљне регулације "Градски стадион" у Панчеву (зона 2.15)

Планом детаљне регулације „Градски стадион“ је обухваћен простор кога чине два градска блока који су према ГУП Панчева у средишњој зони града (тангирају најуже језгро центра Панчева) и воде се под једним идентификационим бројем 2.15. У Плану су ови блокови означени, као блок А и блок Б. Претежна намена оба блока је становање, при чему се у блоку А средишњи део састоји од спортских терена ФК Динамо, неколико објеката старе Панчевачке пиваре и трговинског објекта, а у блоку Б од пољопривредног земљишта у виду башти и повртњака. Предвиђено је да будућа градитељска активност тече у два тока: замена, реконструкција и доградња већег дела постојећег грађевинског фонда и градња нових објеката на новим грађевинским парцелама у језгру блокова.

(«Службени лист града Панчева» бр. 31/2011)
(«Службени лист града Панчева» бр. 21/2014)