План детаљне регулације – подцелина 6 – Нова депонија – у насељеном месту Панчево

План детаљне регулације – подцелина 6 – Нова депонија – у насељеном месту Панчево је урађен да би био решен нарастајући проблем одлагања отпадних материја, у првом реду комуналног отпада са простора читавог региона, а нарочити града Панчево, имајући у виду стање постојеће неусловне неуређене депоније која не испуњава основне критеријуме за ову врсту објеката. Планом се омогућава изградња регионалне санитарне депоније отпадних материја у складу са Стратегијом регионалног управљања отпадним материјама. Приликом израде Плана узете су у обзир и смернице Регионалног плана управљања комуналним отпадом и Локалног плана управљања комуналним отпадом за град Панчево. Предметна санитарна депонија се налази у североисточном делу атара К. О. Панчево, око 6,5 km западно од насељеног места Долово.

("Службени лист града Панчева" 22/2015)