План детаљне регулације "Green Field 3" еко-индустријска зона зона најјужније границе ГП уз Дунав, испод ТЕ-ТО-а у Панчеву

План детаљне регулације „Green Field 3“ еко-индустријска зона представља даљу разраду предметног подручја на основу смерница датих у Генералном плану Панчева. Планирано је стварање нове привредне зоне, као „еко-индустријске зоне“, јер се налази близу изграђеног нафтно-хемијског комплекса који еколошки оптерећује шири простор. Планском документацијом се омогућава израда техничке документације за изградњу и уређење простора ради бољег коришћења потенцијала подручја за динамичан развој и стварање генератора будућих улагања и нових садржаја. Пошто има непознаница у вези са улагањем у привредну зону на простору обухваћеним Планом (ко су будући корисници, које су ближе намене и сл), предвиђено је да он покрива дужи временски период како би се омогућила етапна реализацијa.

(«Службени лист града Панчева» бр. 32/2011)