Просторни план града Панчева

Просторни план града је важан стратешки документ у коме су дате будуће смернице економске политике и организације друштвеног и привредног система, програми крупне инфраструктуре, заштите и коришћења животне средине, природних и створених ресурса и споменика културе. Просторним планом града се стварају услови за остварење интереса у области рационалног и наменског коришћења простора.
Повод за израду Просторног плана града Панчева је обавеза усклађивања Просторног плана општине – града Панчева са Законом о планирању и изградњи. Приликом израде Плана је обављено не само усклађивање са Законом, него и дефинисање грађевинских подручја изван насељених места намењених радним зонама,зонама кућа за одмор и другим садржајима, утврђивање правила грађења и уређења за делове територије за које није предвиђена израда урбанистичког плана.

(«Службени лист града Панчева» бр. 22/2012)