ХИП “Азотара” урбанистички пројекат јединице за формалдехид

ХИП “Азотара” урбанистички пројекат јединице за истовар, складиште и дозирање формалдехида у комплексу „ХИП АЗОТАРА“ Д.О.О. Панчево

Урбанистичким пројектом јединице за истовар, складиштење и дозирање формалдехида у комплексу „ХИП АЗОТАРА“ Д.О.О. Панчево створен је основ за изградњу изградњу постројења које служи за додавања адитива и побољшање механичких својствава гранула карбамида.  Циљ изградње јединице за истовар, складиштење и дозирање адитива је безбедно истоваривање хемикалије из ауто цистерни у планирани прихватни резервоар, чување у резервоару и дозирање у процесу производње карбамида.

Овим пројектом биће обухваћен део простора комплекса ХИП АЗОТАРА Д.О.О за изградњу планираног постројења, којим ће бити заокружена техничко-технолошка целина на деловима парцела број 15724 и 15728/2, све у К. О. Панчево. У новом постројењу ће бити омогућен безбедан претовар, складиштење и дозирање адитива у процесу производње карбамида. У оквиру простора обухваћеног овим урбанистичким пројектом, планиране су три основне функционалне целине, односно постројења са посебном наменом:претовар адитива, складиштење адитива и дозирање адитива. Претовар адитива из камионских цистерни планирано је да се врши на посебној локацији испројектованој у складу са стандардима који дефинишу ову област, што ће бити прецизно дефинисано посебним технолошким и другим неопходним пројектима. Складиштење адитива,  неопходних за континуирану производњу вештачког ђубрива, предвиђено је на посебној локацији приказаној на графичком прилогу. Ту је планирана изградња резервоара за складиштење, са пратећом опремом и уређајима у складу са техничко-технолошким пројектом. Дозирање адитива, као посебна функционална целина, планирана је на посебној локацији на којој је предвиђена изградња постројења и уређаја којима ће се вршити сукцесивно дозирање адитива за даљи континуирани технолошки процес у коме су ови адитиви неопходни. Уређај за дозирање адитива биће изграђен према одговарајућој техничко-технолошкој документацији.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.