Измене плана ширег центра Панчева – Целина 1

Измене и допуне плана генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево

Измене и допуне, представљају измене плана у деловима који су дефинисани чланом 2.

Одлуке и односе се на :

1. могућност повећања висине венца на 14,5м и висине слемена на 18,5м уз дефинисање мах. спратности у блоковима број 128, 141, 142, 143, 150 и 151, уз услов да укупна висина објекта (висина слемена) не може бити већа од ширине саме улице;

2. дефинисање параметара у делу блока број 121 и блоку 066 који се односе на формирање секундарног градског центра, ради рационалнијег коришћења расположивих градских простора која се непосредно ослањају на обалу Тамиша и стварања могућности за непосредни контакт са реком и изласка градских садржаја на реку;

3. дефинисања услова и параметара за изградњу хотела;

4. редефинисања урбанистичких параметра у блоку број 134 у ком се налази објекат „Црвени магацин“ који је споменик културе, а у складу са условима Завода за заштиту споменика културе у Панчеву;

5. преиспитивања намене и урбанистичких параметра за блок 089;

6. допуне правилима уређења и правилима грађења за радове на постојећим објектима (доградња, реконструкција, адаптација и др);

7. измене правила уређења и грађења које се односе на објекте и просторе јавне намене, као и могућност промене из јавног у остало земљиште;

8. измене правила уређења и грађења које се односе на највећи дозвољени индекс заузетости – ИЗ (максимално под објектима и под зеленим површинама);

9. промена намене блока 35 у делу који се односи на спортско рекреативну зону и један део блока који је намењен за даљу разраду ПДР-ом, у становање са компатибилним наменама.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Град Панчево – Службени лист Града Панчева – усвојена верзија планског документа