План детаљне регулације комплекса ХИП Петрохемија у насељеном месту Панчево (Полипропилен) са стратешком проценом утицаја Плана на животну средину

Повод за израду ПДР комплекса ХИП Петрохемија у насељеном месту Панчево су иницијативе и активности највећег произвођача масовних полимера са ових простора, предузећа ХИП Петрохемије а. д. Панчево, на сагледавању могућности за проширење производње додатном, квалитативно другачијом врстом масовног полимера – полипропиленом. Ове иницијативе и активности датирају још из 1980–тих година када су разматране могућности базне фабрике ХИП Петрохемије а. д. Панчево – Фабрике ЕТИЛЕН (пројектована од америчке корпорације STONE & VEBSTER) пројектованог капацитета 85.000 t/годишње пропилена, који је основна сировина за производњу полипропилена. Прву документацију, Прединвестициони програм Фабрике за производњу полипропилена,  урадио  је ХИП Развој и инжењеринг, фебруара 1990. године.  Након паузе од седам година урађен је и други прединвестициони програм (IHTM–ITR), а 2000. године и Студија оправданости изградње фабрике за производњу полипропилена (IHTM–ITR). Капацитети производње полипропилена (ПП) у овим прединвестиционим студијама су били, редоследом којим су рађене: 50.000 t/год, 100.000 t/год. и 70.000 t/годишње. Студије су рађене на основу сопствених сазнања инвеститора или понуда које је улагач добијао од могућих испоручиоца технологије. Са временом су се искристалисале намере који се типови ПП желе производити и који су пожељни процеси полимеризације. Остало је само отворено питање капацитета. Оштећења фабрика VCM и Електролиза априла 1999. године (током бомбардовања) су ове две фабрике ставиле изван употребе. Тиме се знатно изменила основа за искоришћење основних производа Фабрике Етилен – мономера, који представљају основне сировине за производњу полимера.

Циљ израде Нацрта Плана је сагледавање карактеристика, потенцијала и ограничења обухваћеног простора са становишта изградње планираних садржаја, дефинисање концепције уређења и организације простора, његове заштите, као и других питања од значаја за израду Плана.Чињеница, да у ХИП „Петрохемији“ а.д. Панчево постоји “вишак” пропилена који би се даљом прерадом могао валоризовати у далеко квалитетнији производ, као и да анализе тржишта указују да је полипропилен (различитих типова) све траженији, посебно на западноевропском тржишту, била је разлог за израду пројекта фабрике Полипропилена.

 

(Службени лист града Панчева број 17/2016)