План детаљне регулације за блок 87 (Комунална зона) у насељеном месту Банатском Новом Селу са стратешком проценом утицаја Плана на животну средину