Измена генералног плана града Вршца

Измена генералног урбанистичког плана Вршца

Циљ доношења плана је сужавање са- обраћајне површине, тако да се не руши објекат изграђен на парцели 28257 КО Вршац и става- рање услова за изградњу на преосталом делу парцеле

Обухват Измене Плана је катастарска парцела 28257 КО Вршац, са контактним раскрсницама, укупне површине 9ha 52a 50m2.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Град Вршац – Службени лист Града Вршца – усвојена верзија планског документа