Измена генералног плана Вршца – простор бувље пијаце у Вршцу

Измена Генералног урбанистичког плана Вршца за простор бувље пијаце у Вршцу

На основу Одлуке Скупштине Града Вршца о изради Измене Генералног урбанистичког плана Вршца за простор бувље пијаце у Вршцу („Службени лист Града Вршца“, бр. 10/2021), приступа се изради Нацрта измене генералног урбанистичког плана Вршца за простор бувље пијаце у Вршцу.

У складу са одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019), израђен је овај план.

Обухват Измене плана су делови катастарскеих парцела 9822 (део улице Битољска) КО Вршац, и део парцеле 67/1 КО Вршац, површине 4887м2, (део парцеле планиран за бувљу пијацу, површине 4288м²) у блоку 123.

У складу са Одлуком о изради Измене Плана (Сл. лист града Вршца, бр.10/2021), члан 3 Одлуке, циљ израде Измене Плана је промена намене из комуналне површине (у радну зону. Мења се и намена земљишта из јавног у остало грађевинско земљиште, на којем би се примењивала правила грађења за блок 121. који је намењен радној зони и појасу заштитног зеленила. Даље уређење и адаптација постојећих објеката вршиће се на основу услова из Генералног Урбанистичког плана Вршца („Службени лист општине Вршац“, бр. 16/2015, 17/2015, 11/2019) а за значајнију и обимнију реконструкцију и изградњу неопходна је детаљна урбанистичка разрада.

На основу члана 1. Одлуке о изради Измене Генералног урбанистичког плана (Сл. лист града Вршца бр. 10/2021), наведено је да се приступа изради измене генералног плана Вршца („Службени лист општине Вршац“, бр. 16/2015 и 17/20 ) и („Службени лист Града Вршца“, бр. 11/2019, 14/2015, 20/2020 ), Како је у Генералном урбанистичком плану Вршца („Службени лист општине Вршац“, бр. 16/2015) у Поглављу 13.  УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ЗА ДАЉУ ПЛАНСКУ РАЗРАДУ јасно дефинисано да ће се до доношења Планова генералне регулације (за целину 1 и 2), примењивати Генерални план Вршца („Службени лист општине Вршац“, број 4/2007). Тек ступањем на снагу наведених планова генералне регулације, за просторне целине дефинисане Генералним урбанистичким планом Вршца, престаће да важе одредбе Генералног плана Вршца („Службени лист општине Вршац“, број 4/2007) по деловима насељеног места за која су донети планови генералне регулације, као и планови детаљне регулације, преиспитани регулациони планови и преиспитани детаљни урбанистички планови, донети у складу са раније важећим законима о планирању, а који су у супротности са плановима генералне регулације. Планови детаљне регулације чија израда је у току морају се ускладити са Генералним урбанистичким планом. У обухвату сваког Плана генералне регулације биће одређени делови за које је прописана детаљна планска разрада. Како је дефинисано Поглављем 13. УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ЗА ДАЉУ ПЛАНСКУ РАЗРАДУ – План у којем се врши измена текста и графике је Генерални план Вршца („Службени лист општине Вршац“, број 4/2007). Дат је и графички прилог Генерална намена површина из Генералног урбанистичког плана Вршца („Службени лист општине Вршац“, бр. 16/2015)

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Град Вршац – Службени лист Града Вршца – усвојена верзија планског документа