План централног терминала система продуктовода „Панчево“

План детаљне регулације комплeкса централног терминала система продуктовода „Панчево“ на подручју града Панчева

У оквиру обухвата Изменe и допунe Плана, извршено је модификовање саобраћајног решења у односу на постојећи (важећи) план унутар самог коплекса ЈП „Транснафта“, а у делу прикључења до комплекса мерне станице. Измена се односи и на промену намене у самом комплексу тј. земљиште остале намене ће изменом Плана бити дефинисано као земљиште јавне намене.

 

(«Службени лист града Панчева» бр. 3/2012)

Измена и допуна Плана (Службени лист града Панчева број 10/2017)