Измена плана за Кудељарац и Новосељански пут иза Надела у Панчеву – Целина 5

Измена и допуна плана генералне регулације Целина 5 – Кудељарац и Новосељански пут иза Надела у насељеном месту Панчево

Због великог броја примедби грађана урађена је Измена и допуна плана којима су преиспитана постојећа планска решења и створени планских услова за издавање дозвола у складу са Законом о планирању и изградњи.

Циљ израде измена и допуна плана су задржавање основне намене дефинисане планом вишег реда, развој урбанистичких целина кроз  сопствене специфичности, дефинисање површина јавне намене за изградњу јавних објеката, евидентирање грађевинског земљишта у јавној својини и његово рационалније коришћење, побољшање нивоа инфраструктурне опремљености, провера постојећих капацитета изградње и подизање нивоа стандарда становања и пословања, даље побољшање квалитета животне средине и др.