Измена плана „Мали Рит“ у Панчеву

Измена и допуна плана детаљне регулације подручја „Мали Рит“ у Панчеву

 

Разлог за израду Измена и допуна плана је неопходност усклађивања и преиспитивања постојећих планских решења са Планом генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево као планом вишег реда и стварања планских услова за издавање дозвола у складу са Законом о планирању и изградњи.

Плански основ за израду предметних Измена и допуна плана је План генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево. Према ПГР-у Целина 1, ПДР Мали рит задржава свој садашњи просторни оквир. Дозвољене су измене у оквиру плана које нису у супротности са планом генералне регулације и не изискују измену истог.