План генералне регулације Целина 2 – Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево

Разлог израде Измена и допуна ПГР Целина 2 – Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево је ефикасније спровођење плана.

Измене ПГР Целина 2 се састоје у следећем: прецизирање елемената регулације површина јавне намене; прецизирање елемената регулације површина земљишта остале намене; пренамена дела блока 205 из спортско пословне у спортско рекреативну зону; издвајање станице за снабдевање горивом у оквиру ул. Спољностарчевачке као земљишта остале намене; у блоку број 327 површине планиране за заштитно зеленило пренамењују се у становање уз задржавање обавеза ограничене и забрањене градње, према условима Министарства Одбране део блока бр. 222 и 223 – становање породичног типа П+2+Пк и део зоне заштитног зеленила пренамењују се у стамбену зона са новом саобраћајницом; на планираним површинама социјалног становања у блоку 219 у границама Плана постоји породично становање уз нерешене имовинско-правне односе. Социјално становања се не планира више у оквиру овог блока, а већи део блока планира се за становање компактног типа тј. потврђује се постојеће становање; део пословне зоне у блоку 219 у улици Марина Држића планира се за становање, према постојећем стању; пословна зона у блоку 212 у улици Стевана Сремца планира се за становање, као урбанистички оптималније решење, односно планирана стамбена намена на предметној парцели се уклапа у претежну намену припадајућег грађевинског блока претежно стамбене
намене; пословна зона у блоку 211 у улици Вељка Влаховића планира се за становање, према постојећем стању, претежно стамбене намене; део пословне зоне у блоку 215 под озелељеним површинама и игралиштем пренамењује се у блоковске површине; дозвољава се изградња више главних објеката на парцели, с тим што је у унутрашњој зони градње компакног блока могућа изградња објеката макс. спратности П+1+Пк и П+Пк; како су капацитети постојеће основне школе задовољавајући у блоку бр. 206 изменама плана се планира делом становање, а делом саобраћајница и парковска површина; у односу на претходно планско решење у насељу Стрелиште у оквиру саобраћајних површина додатно су планирани паркинзи у оквиру блока 210 за потребе унутарблоковске изградње; у односу на претходно планско решење у насељу Стрелиште пројектни елементи-пешачке
стазе, игралишта и блоковско зеленило су обједињени зоном јавне блоковске површине. У овој зони је до одређеног процента, уколико се укаже потреба, могуће за потребе насеља планирати и додатне површине за паркирање; корекција границе ПДР „Хиподром“ у Пaнчеву (Службени лист Града Панчева бр.17/2010), у делу дефинисаном тачкама Г5, Г6, Г7 и Г1, на начин к ако је дефинисано тачкама Г5` Г6` Г7`и Г1` овим Изменама и допунама ПГР Целина 2 Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом; измењено је саобраћајно решење у блоку бр. 209.

 

(Службени лист града Панчева број 16/2016)