Измена плана генералне регулације комплекса ХИП „Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и НИС „Рафинерија нафте Панчево“ (Дубока прерада) са стратешком проценом утицаја Плана на животну средину

Циљ израде измене и допуне ПГР је реализација комплетног пројекта изградње постројења за дубоку прераду нафте – постројења за одложено коксовање са пратећим постројењима и инфраструктуром. Реч је о производњи петрол кокса, као продукта процеса дубоке прераде нафте. Цео планирани пројекат се састоји од више нових и реконструисаних функционалних целина – постројења – која су функционално повезана, као и измештање постојећих објеката и инфраструктуре са тих локација и повезивање планираних постројења са инфраструктурним објектима и системима фабрика НИС-РНП.

(Службени лист града Панчева број 28/2016)