Измена плана генералне регулације за Ковин

Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Ковин

Овом изменом и допуном плана мења се План генералне регулације за насељено место Ковин („Службени лист општине Ковин“, број 6/2015). Измене и допуне Плана је израдило Јавно предузеће „Урбанизам“ из Панчева, Карађорђева број 4

Циљ израде Изменe и допунe Плана је задржавање ПГР-а као стратешког развојног плана који је основ за израду планова детаљне регулације на целокупној територији коју обухвата ПГР, уз поштовање општих урбанситичких циљева и дугорочне концепције организације и уређења простора.

Разлог за израду Измена и допуна Плана је разрешење уочених неслагања у предметној планској документацији са реалним стањем и потребама дефинисања регулационих линија у блоковима 72, 73, 92, преиспитивање задржавања на снази РП дела блока 78 као и преиспитивање правила уређења и грађења у делу уочених техничких неусклађености и због утврђене потребе редефинисања  планских решења, чиме ће се омогућити недвосмислено тумачење одредби за спровођење и ефикаснија реализација планираних садржаја, а све у циљу стварања планских услова за издавање дозвола за изградњу у складу са Законом.

Измене и допуне Плана обухвају простор који је у оквиру граница обухвата основног плана, Плана генералне регулације за насељено место Ковин („Службени лист општине Ковин“, број 6/2015).

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Општина Ковин – Службени лист Општине Ковин – усвојена верзија планског документа