Измена плана Северне индустријске зоне 2 у Панчеву

Одлука о изменама и допунама плана детаљне регулације за подручје северне индустријско – пословно производне зоне 2 у Панчеву

Разлог за израду Измена и допуна плана је дефинисање урбанистичких параметара грађења који се односе на проценат заузетости и стварање планског основа за изградњу објекта за боравак деце у оквиру наведене зоне, ради унапређење постојећих и увођење нових садржаја радне зоне, у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09–исправка, 64/10- УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21).

Циљ израде Измена и допуна Плана је унапређење постојећих и увођење нових садржаја радне зоне, као и преиспитивање урбанистичких параметара који би утицали како на квалитет рада и боравка у зони тако и на квалитет самог процеса производње

Концептуални оквир планирања, уређења и заштите планског подручја обухваћеног Изменама и допунама плана се не мења у односу на ПГР. Израдом Измена и допуна плана ће се углавном задржати садашњи, већ формирани просторни оквир. Изменама и допунама плана је неопходно ускладити и преиспитати постојећа планска решења из основног Плана.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Град Панчево – Службени лист Града Панчева – усвојена верзија планског документа