Измена плана Северне индустријске зоне у Панчеву

Измене Плана детаљне регулације подручја северне индустријско – пословно – производне- зоне у Панчеву

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Измене плана детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву (“Сл. Лист града Панчева“ број 70/2020) и у складу са одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ број 64/2015), израђен је овај предлог Нацрта за потребе спровођења процедуре јавног увида у плански документ.

Простор обухвата плана налази се у северном делу подручја града Панчева, на улазном правцу у град и то источно од саобраћајнице/улице Јабучки пут и јужно од саобраћајнице Панчево-пут-Штиркара, и за цео простор је 2015.г. усвојен основни план – ПДР за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву (“Сл. Лист града Панчева“ број 34/15).

Предмет Измене плана је само део ове зоне који се налази у њеном западном делу и односи се на формирање јавне саобраћајнице унутар индустријско-пословно-производне зоне преко које би се остварио саобраћајни приступ парцелама и кроз коју би се поставила сва потребна инфраструктура.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Град Панчево – Службени лист Града Панчева – усвојена верзија планског документа