Измена плана за блок 014 у Панчеву

Измене и допуне Плана детаљне регулације блока 014 у насељеном месту Панчево

Изради плана приступило се на основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изменама и допунама Плана детаљне регулације блока 014 у насељеном месту Панчево (“Службени лист града Панчева“ број 31/21). Нова планска документација треба да послужи као основа за израду техничке документације за изградњу и уређење простора у циљу бољег коришћeња подручја.

Просторно-планска решења су усклађена са прописима који посредно и непосредно регулишу ову област. У току израде нацрта Измена и допуна Плана прибављени су нови услови и мишљења оних имаоца јавних овлашћења чији су услови истекли или су директно везани за промену у планском документу. Остали услови имаоца јавних овлашћења користе се из основног Плана и нису старији од две године. У складу са чланом 3 Одлуке о изменама и допунама плана

Измене и допуне обухватају простор који се поклапа са границом обухвата основног плана. Разлог за израду Измена и допуна плана је дефинисање јавног и осталог грађевинског земљишта као и стварања планског основа за издавање дозвола и изградњу у оквиру блока 014 у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09– исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), Генералним урбанистичким планом Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр 32/12 и 10/20) (у даљем тексту ГУП) и Планом генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево („Службени лист града Панчева“ број 19/12, 27/12- исправка, 01/13- исправка, 24/13-исправка, 20/14 19/18, 25/18-исправка и 6/19-исправка) (у даљем тексту: ПГР Целина 1). У складу са одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС“ број 37/2019), израђен је овај нацрт за потребе спровођења процедуре у плански документ.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Град Панчево – Службени лист Града Панчева – усвојена верзија планског документа