Измена плана за Глогоњ на територији Града Панчева

Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Глогоњ

Изради Плана се приступило на основу Одлуке о изменама и допунама плана генералне регулације насељеног места Глогоњ (Службени Лист града Панчева бр.13/2021), Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/2009, 81/09-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 -одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20 и 52/21) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената посторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ бр. 32/2019). У складу са чланом 11 Одлуке о изменама и допунама плана генералне регулације насељеног места Глогоњ (Сл. Лист града Панчева бр.13/2021), примењен је скраћени поступак измена и допуна планског дoкумента.

Обзиром да се ради о изменама и допунама плана ради стварања планског основа за проширење грађевинског земљишта јавне намене за потребе комуналне зоне (гробља) у делу блока бр.07, а које представљају мање измене и допуне планског документа. Нова планска документација треба да послужи као основа за израду техничке документације за изградњу и уређење простора у циљу бољег коришћeња подручја. Просторно-планска решења су усклађена са прописима који посредно и непосредно регулишу ову област.

У току израде Плана су прибављени нови услови и мишљења надлежних органа, као имаоца јавних овлашћења. У складу са чланом 3, Одлуке о изменама и допунама плана измене и допуне обухватају простор који је у оквиру граница обухвата основног плана.

Циљ израде Измена и допуна плана је стварање планског основа за проширење грађевинског земљишта јавне намене планираног за потребе комуналне зоне (гробља) у делу блока бр.7.

Основно начело планирања, коришћења, уређења и заштите предметног простора је задржавање основне намене дефинисане планом вишег реда, задржавање формираних урбаних целина које су претежно изграђене и завршене и рацоинално управљање јавним ресурсима. Прилоком израде Измена и допуна плана мора се водити рачуна о степену реализације важећег плана у предметном простору као урбане целине.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Град Панчево – Службени лист Града Панчева – усвојена верзија планског документа