Измена плана за „Градски стадион“ у Панчеву

Измена и допуна плана детаљне регулације “Градски стадион“ у Панчеву

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Измена и допуна плана детаљне регулације “Градски стадион“ у Панчеву (Зона 2.15) “Службени лист града Панчева“, за подручје Градског стадиона у Панчеву.

Разлог за израду Измена и допуна плана је неопходност усклађивања и преиспитивања постојећих планских решења са Планом генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево („Службени лист града Панчева“ број 19/12, 27/12- исправка, 01/13-исправка, 24/13-исправка, 20/14,19/18,25/18и 6/19), као планом вишег реда и стварања планских услова за издавање дозвола у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/2019-др. Закон, 9/20 и 52/21-др. Закон) уз поштавање урбанистичкихпараметара, услед чега се ради о изменама и допунама Плана у целини. У складу са одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ број 32/2019), израђен је овај нацрт за потребе спровођења процедуре јавног увида у плански документ.

Простор обухвата плана налази се у ширем центру града Панчева. Измене и допуне плана обухватају просторкоји је у оквиру граница обухвата основног планаи дефинисан је са источне стране улицом Стеријином, са јужне стране улицом Молиша Обреновића, са западне улицом Милоша Требињца, са северозападне улицом Ослобођења и са северне стране улицом Лава Толстоја.

Укупна површина простора у обухвату овог Плана је 29ha 17a 66m2.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Град Панчево – Службени лист Града Панчева – усвојена верзија планског документа