Измена плана за „Хиподром“ у Панчеву

Измена и допуна Плана детаљне регулације ,,Хиподром“ у Панчеву

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о Изменама и допунама Плана детаљне регулације Хиподром у Панчеву (“Службени лист града Панчева“ бр. 67/20) и завршеног Елабората за рани јавни увид и Извештаја о обављеном раном јавном увиду (бр. бр. V-15-06-8/21 и V-15-350-234/21 од 28.06.2021. год.), урађен је нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације Хиподром у Панчеву (Сл.лист града Панчева бр.17/10 и 28/18) (у даљем тексту Измене и допуне плана).

Изменама и допунама Плана преиспитује се саобраћајно решење према Баваништанском путу као и у делу зоне породичног становања, преиспитују се намене социјалног и приступачног становања као и дела спортско-рекреативне зоне (зона В), елементи хоризонталне и вертикалне регулације плана, правила грађења и уређења простора, као и зоне забрањене и ограничене градње. Циљеви израде Плана су:

  • дефинисање јавног интереса;
  • рационалније коришћење градског грађевинског земљишта;· подизање нивоа инфраструктурне опремљености;· преиспитивање капацитета изградње и намене простора;
  • увођење нових атрактивних садржаја;· дефинисање решења паркирања и приступа комплексима/целинама;
  • заштите животне средине;
  • дефинисање простора који се могу директно спроводити на основу Плана.

Основни проблем у оквиру планског подручја је обезбеђивање адекватног саобраћајног прикључка на државни пут IБ реда број 14. Велики део конфликата планског подручја проистиче из његовог положаја, карактеристчних за периферне и рубне зоне града – конфликт између мирне зоне индивидуалног становања уситњене физичке структуре и зоне комерцијалних бучних садржаја са захтевом за фреквентним и интезивним саобраћајем (пијаца старих ствари односно пијаца за продају дрва и сточна пијаца, станица за снабдевање течним горивом). Предметно подручје је додатно оптерећено специфичним захтевима спортско-рекративног комплекса за коњички спорт, простором бивше предвојничке обуке као и значајно присутним зонама заштите комплекса посебне намене у контакт зони плана.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Град Панчево – Службени лист Града Панчева – усвојена верзија планског документа