Измена плана за комплексе посебних намена у Панчеву – Целина 11

Измена и допуна плана генералне регулације Комплекси посебне намене (Целина 11) у Панчеву

Повод за израду Измена и допуна плана је стварање планског основа за изградњу нове ТС 110/20 kV ТС „Панчево 6“ јер су нарасле потребе за електричном енергијом на подручју Северне индустријске зоне града Панчева, те је напајање из постојећих трансформаторских станица веома несигурно. Повезивање планиране ТС 110/20кV “ТС – Панчево 6“на преносни електроенергетски систем Републике Србије ће се извести увођењем постојећег далековода 110 kV бр.1104 ТС Панчево 2 – ТС Панчево 3 у ову ТС помоћу два једнострука далековода 110 kV, на принципу улаз-излаз (предвиђено место расецања на постојећем далеководу 110 kV бр.1104 у затезном пољу између постојећих стубова бр.19-23). Према Закону и захтевима дистрибутера електричне енергије, трансформаторска станица „Панчево 6“ планира се као независна целина на грађевинском земљишту у јавној својини и за ту намену се формира посебна парцела, која ће имати свој приступни пут, везу са електроенергетском мрежом одговарајућег напонског нивоа. Концептуални оквир планирања, уређења и заштите планског подручја обухваћеног Изменама и допунама плана не мења се у односу на План генералне регулације Комплекси посебне намене (Целина 11) у Панчеву („Службени лист града Панчева“ број 35/12 и 10/14-исправка) (у даљем тексту: основни план). Не приступа се изради Стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације Комплекси посебне намене (Целина 11) у Панчеву(„Службени лист града Панчева“ број 32/19), на животну средину.

Основно начело планирања, коришђења, уређења и заштите простора је поштовање основне намене дефинисане планом вишег реда тако да планирање нових електроенергетских капацитета мора бити у складу са поштовањем и очувањем радне и животне средине и коришћењем најбоље доступне технике и технологије.

При избору локације се водило рачуна о :

  • близини осталих инфраструктурних инсталација
  • да не угрожава друге објекте са становишта екологије · да не угрожава радну и животну средину

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Град Панчево – Службени лист Града Панчева – усвојена верзија планског документа