Измена плана за нову депонију у Панчеву – Подцелина 6ц

Измене и допуне плана детаљне регулације – Подцелина 6 ц- нова депонија у насељеном месту Панчево

Повод за израду плана

Циљ образовања регионалне Нове депоније отпадних материја у насељеном месту Панчево јесте решавање нарастајућег проблема поступања са отпадом и издвојеним секундарним сировинама и искористивим материјама пореклом са отпада. Наиме, до сада се складиштење отпада решавало на насељској депонији која је лоцирана у градском ткиву уз водоток Тамиша у Панчеву. Ни у другим насељима ситуација није много другачија и све депоније су неадекватне.

Измена и допуна планаетаљне регулације -ПОДЦЕЛИНА 6 Ц- НОВА ДЕПОНИЈА-У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (“Службени лист града Панчева“ број 28/18) има за циљ да употпуни План детаљне регулације – ПОДЦЕЛИНА 6 Ц- НОВА ДЕПОНИЈА-У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО како би се омогућила изградња постројења за третман неопасног отпада.

Овим планом се предвиђа уређење и изградња регионалне депоније отпадних материја са постројењем за безопасни третман отпада у складу са стратегијом регионалног управљања отпадних материја.

Изради Измена и допуна ПДР-а -ПОДЦЕЛИНА 6 Ц- НОВА ДЕПОНИЈА- У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО приступило се решавање тачне локације за постројење за третман неопасног отпада и издавања дозвола у складу са Законом о планирању и изградњи. Овим планом се предвиђа уређење и изградња депоније отпадних материја и у оквиру ње наведеног постројења, а у складу са стратегијом регионалног управљања отпадних материја. Приликом израде Плана водило се рачуна о законима и законској регулативи, планској документацији као и о стратегијама и развојним документацијама.

Израда плана је на основу Одлуке о изради поверена ЈП „Урбанизам“ Панчево. Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја Измене и допуне ПДР – подцелина 6ц- Нова депонија у насељеном месту Панчево на животну средину објављена је у Службеном листу града Панчева (бр. 28/18 од 14.11.2018. год.).

Циљеви израде Плана

Циљеви су : изградња постројење за третман неопасног одпада, које би требало да испуњавају захтеве најбољих доступних технологија, редефинисање намене површина, развој водоводне инфраструктуре, саобраћајне инфраструктуре (реконструкција и проширење коловоза у комплексу Депоније), потом изградња прикључака планираних објекта на постојећу и планирану (нова ТС) нисконапонску и ТТ мрежу, гасоводне мреже и мерно регулационе гасне станице у комплексу депоније и постројења за искоришћење депониојског гаса,као и стварање услова за пројектовање и подизање санитарног заштитног зеленог појаса, као и дефинисање правила коришћења и уређења простораи и правила градње.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Град Панчево – Службени лист Града Панчева – усвојена верзија планског документа