Измена плана за Технолошки парк у Вршцу – блок 82

Измена и допуна Плана детаљне регулације дела блока 82 (Технолошки парк) у Вршцу

Основни циљ израде плана је дефинисање површина за потребе изградње површина и објеката и одређивање фазне реализације планских решења.

Подручје израде измене плана обухвата следеће целе и делове катастарских парцела: 9690/16, 18649/4, 18650/6, 18649/5, 18650/5, 8804/5, 18649/6, 9690/18, 18648/4, 18648/1, 18648/5, 18650/4, 9690/19, 18647/4, 9690/13, 8804/10, 18647/1, 18646/4, 18645/4, 18650/3, 18645/5, 18647/5, 9690/12, 18644/5, 18646/1, 18644/1, 18647/2, 18585/1, 18643/1, 18645/1, 9690/14, 18643/5, 18647/6, 18644/2, 18647/3, 18646/5, 18646/2, 18586/1, 18643/2, 18645/6, 18650/1, 18646/6, 18646/3, 18645/2, 18644/6, 18645/7, 18642, 18644/3, 18587/1, 18645/3, 18640, 18643/6, 18641, 18644/7, 18639, 18644/4, 18643/3, 18588/1, 18643/7, 18638, 18643/4, 18637, 18588/2, 18636, 18635, 18634, 18589/1, 18633, 27443/2, 18632, 18631, 18630, 24864, 24863, 24862, 24861, 24860, 24859, 24858, 24857, 24856, 24855, 24854, 24853, 24852, 24851, 24850, 24849, 24848 све КО Вршац.
Оквирна површина плана је око 5,24ha.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Град Вршац – Службени лист Града Вршца – усвојена верзија планског документа