Измене генералног плана Вршца – Трг зелене пијаце

Измена и допуна Генералног урбанистичког плана Вршца за подручје Трга зелена пијаца

На основу Одлуке Скупштине Града Вршца о изради Измене Генералног урбанистичког плана Вршца за простор Трга Зелена пијаца (“Службени лист Града Вршца“, бр. 12/2019) , приступа се изради Плана. У складу са одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019), израђен је овај план. Обухват Измене плана су катастарске парцеле 9807/1 КО Вршац, површине 10680м2 – Трг Зелена пијаца и парцела 9807/02 КО Вршац , површине 446м2, у блоку 124.

У складу са Одлуком о изради Измене Плана (Сл.лист града Вршца бр.12/2019), члан 3 Одлуке, циљ израде Измене Плана је промена намене површина тако што ће се формирати нова грађевинска парцела / парцеле на којима би се примењивала правила грађења из Измена и допуна Плана детаљне регулације централне зоне Вршца („Службени лист општине Вршац“, бр 4/2004, 6/2009 и 1/2015) – блок 124, у којем се налази простор обухваћен изменом плана.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Град Вршац – Службени лист Града Вршца – усвојена верзија планског документа