Измене Генералног урбанистичког плана Панчева

Измене и допуне генералног урбанистичког плана Панчева

(Службени лист Града Панчева број 10/2020)

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Измена и допуна Генералног урбанистичког плана Панчева (“Службени лист града Панчева“ број 21/18) и завршеног Елабората за рани јавни увид, а у складу са одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС“ број 32/2019), приступило се изради планског документа. Основно начело планирања, коришћења, уређења и заштите простора при изменама и допунама Плана је задржавање основне намене дефинисане Просторним планом. Такође, приликом израде измена и допуна плана водило се рачуна о степену реализације важећих планoва у предметном простору. Након доношења Одлуке о изради плана, Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, доставио је документ “Основне смернице за израду ГУП-а града Панчева“ у којем је наведено: “У складу са договорима у вези израде ГУП-а града Панчева достављамо Вам неке од смерница које је неопходно дефинисати будућим Планом.

До сада су препознате следеће потребе:

 • проширење Северне индустријске зоне,
 • трасирање потамишког колектора и пречистача отпадних вода,
 • дефинисање трасе за измештање дела тока реке Тамиш,
 • траса будуће обилазнице, као и железнице (у складу са плановима вишег реда),
 • дефинисање зоне око Старог бувљака,
 • дефинисање нове локације за будућу аутобуску станицу,
 • анализа локације и дефинисање нових садржаја на Котежу 2 – простор базена,
 • у складу са условима Министарства одбране, преиспитивање зоне
  забрењене / ограничене изградње објеката, као и могућности увођења садржаја
  на просторима војних објеката,
 • у циљу мултифункционалности простора, преиспитивање могућности компатибилних садржаја на просторима дефинисаних преовлађујућим наменама,
 • додатно анализирати цели простор и сагледати нове развојне могућности града.

Истовремено указујемо на могућност да се у току израде Плана сагледају и друге иницијативе / потребе које би допринеле свеобухватнијем и целисходнијем решењу у циљу развоа будућих садржаја нашег града.“

Кроз израду Измена и допуна плана извршена је анализа наведених смерница као и преиспитивањe генералне намене површина, генералних праваца и коридора за саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну и другу инфраструктуру и усклађивање плана са Стратегијом развоја града Панчевa, а све у складу са Законом о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10- УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 37/19-др. закон), услед чега се ради о изменама и допунама у целини.

 

 • Укупна површина простора у обухвату овог Плана је 63ha 65a 99m2

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Град Панчево – Службени лист Града Панчева – усвојена верзија планског документа