Измене плана дела северне индустријске зоне у Вршцу

Измене плана детаљне регулације дела северне индустријске зоне у Вршцу

Циљ доношења Планског документа је одређивање услова за уређење и изградњу простора дела наведене индустријске зоне.

Планом је обухваћен и дефинисан простор површине 24ха 48а 20м2. У границу обухвата плана улазе целе и делови катастарских парцела број: 29273, 29275, 29283, 29276, 30635, 30343, 30453, 30639 и 30342.

У моменту усвајања овог Плана, на подручју КО Вршац био је у току поступак комасације земљишта. Циљ комасације је био формирање нове катастарске парцеле. Ово је могло довести до последице неслагања са бројевима катастарских парцела, који су приказани на катастарско-топографском плану.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Град Вршац – Службени лист Града Вршца – усвојена верзија планског документа