Измене плана Северне индустријске зоне 2 у Панчеву

Измене и допуне Плана детаљне регулације за  подручје северне индустријско – пословно – производне зоне 2 у Панчеву

Основно начело планирања, коришћења, уређења и заштите предметног простора при изменама и допунама је задржавање основне намене дефинисане ПГР-ом као и задржавање формираних урбаних целина које су претежно изграђене и завршене. Приликом израде Измена и допуна плана мора се водити рачуна о степену реализације важећег плана у предметном простору као урбане целине.

Циљ израде Измена и допуна плана је преиспитивање саобраћајног решења и урбанистичких параметара грађења, односно задржавање основне намене дефинисане планом вишег реда, развој урбанистичке целине и побољшање нивоа инфраструктурне опремљености.

Концептуални оквир планирања, уређења и заштите планског подручја обухваћеног Изменама и допунама плана се не мења у односу на ПГР. Израдом Измена и допуна плана ће се углавном задржати садашњи, већ формирани просторни оквир. Изменама и допунама плана је неопходно ускладити и преиспитати постојећа планска решења из основног Плана.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Град Панчево – Службени лист Града Панчева – усвојена верзија планског документа