Измене плана генералне регулације Качарева

Измене и допуне плана генералне регулације насељеног места Качарево

Измене и допуне плана се односе на део простора који се налази у блоку 52 и који је важећим планом дефинисан као Спортско рекреативна зона. Предметни блок обухвата терене и објекте које користи локални фудбалски клуб Јединство – Стевић. Блок је оивичен улицама Четвртог октобра (главна насељска), Народног фронта (стамбена), Фискултурна (сабирна) и Димитрија Туцовића (стамбена). Саме измене се конкретно односе на парцелу број 5406 и део парцеле бр. 5407, обе к.о. Качарево. Делови наведених парцела ће променити намену и из «Спортско рекреативне» прећи у «комуналну», чиме се мења укупни биланс планираних зона у грађевинском реону. Измене и допуне се врше искључиво унутар регулационе линије блока чиме се не нарушава, како постојеће стање, тако и планско решење (важећи план) у оквиру ободних улица (саобраћајница). Промене су исказане кроз табеларне и графичке приказе у плану. Постојећа намена површина на предметном локалитету има урбану структуру.

Израдом плана генералне регулације насеља Качарево, створене су планске претпоставке за нова инвестициона улагања у инфраструктурно опремање, уз очување природних и стечених вредности простора, усмерених ка оптимизацији ресурса у насељу Качарево.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Град Панчево – Службени лист Града Панчева – усвојена верзија планског документа