Измене плана за Ново гробље – блок 083А у Вршцу

Измене Плана детаљне регулације блока 83А („Ново гробље“) у Вршцу

Циљ доношења Плана је:

– обезбеђивање планског основа за реа лизацију намена у складу са планом вишег реда;

– прикупљање информационе основе са елементима од значаја за израду ПДР- а; – сагледавање релевантних планских условљености на предметном подручју и

– процена развојних могућности са аспекта доступности грађевинског земљишта, неопходности и могућности опремања земљишта комуналном инфраструктуром.

У складу са горе наведеним, План се спроводи непосредно у складу са правилима уређења и грађења и представља правни и плански основ за издавање Информације о локацији, Локацијских услова и израду пројеката препарцелације односно Пројеката геодетског обележавања у укупном обухвату Плана

Планом је обухваћен и дефинисан простор површине 11ха 74а 25м2.

У обухвату плана су следеће катастарске парцеле КО Вршац: 30022, 30023, 30033, 30034, 30035, 30036, 30037, 30038, 30039, 30058, 30059, 30060, 30061, 30062, 30063, 30064, 30065, 30066, 30067, 30068, 30069, 30070, 30071 и делови катастарских парцела КО Вршац: 30024, 30025, 30026, 30027, 30028, 30029, 30030, 30031, 30032, 30033, 30034, 30035, 30036, 30037, 30038, 30039, 30443 и 9709/6.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Град Вршац – Службени лист Града Вршца – усвојена верзија планског документа