Измене плана за Стрелиште са хиподромом и Војловицу са Тополом у Панчеву

Измене и допуне плана генералне регулације целина 2- Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у  насељеном месту Панчево

Изради Плана се приступило на основу Одлуке о изменама и допунама плана генераалне регулације Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево (Службени Лист града Панчева бр.19/2021), Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/2009, 81/09- исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20 и 52/21) и Правилника о садржини, начину и  поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ бр. 32/2019). У складу са чланом 11 Одлуке о изменама и допунама плана генералне регулације Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево (Службени лист града Панчева бр.16/2021) примењен је скраћени поступак измена и допуна планског документа.

Обзиром да се ради о изменама и допунама плана ради промене намене земљишта за део блока 205 и преиспитивање урбанистичких параметара за блок 206 а које представљају мање измене и допуне планског документа, израђен је елаборат нацрта плана без спровођења раног јавног увида.

Нова планска документација треба да послужи као основа за израду техничке документације за изградњу и уређење простора у циљу бољег коришћeња подручја. Просторно-планска решења су усклађена са прописима који посредно и непосредно регулишу ову област.

У току израде Плана прибављени су нови услови и мишљења надлежних органа и организација у односу на прибављену документацију важећег планског документа због минималних измена плана. У складу са чланом 3 Одлуке о изменама и допунама плана измене и допуне обухватају простор који је у оквиру граница обухвата основног плана. А.1.2.

Циљ израде Измена и допуна плана је стварање планског основа за промену намене дела земљишта из спортско-рекреативне зоне у зону становања са компатибилним наменама уз обезбеђивање саобраћајног приступа и промена односа јавног и осталог земљишта за део блока 205 као и преиспитивање могућности промене намене пословне зоне у зону становања и преиспитивање урбанистичких параметара за блок 206.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Град Панчево – Службени лист Града Панчева – усвојена верзија планског документа