План подручја храстове шуме – површине специјалне намене у Долову

План детаљне регулације подручја храстове шуме – површине специјалне намене у К. О. Долово

У Плану детаљне регулације подручја храстове шуме – површине специјалне намене у К. О.  Долово примењено је основно начело планирања, коришћења,  уређења и заштите предметног простора које подразумева задржавање основне намене. У питању је логичан наставак викенд зоне са једне стране и делимично уређених терена за спорт и рекреацију са друге стране предметне површине Плана. Циљ стварања Плана је анализа и провера планских основа за урбанистичко-архитектонско обликовање предметне локације са припадајућим објектима, њихово прикључење на јавну инфраструктуру и уређење земљишта за редовну употребу планираних објеката. Не мање важан циљ Плана је стварање планског основа за заштиту храстове шуме и могућност градње нових објеката за спорт и рекреацију житеља Долова и становника ширег подручја.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Град Панчево – Службени лист Града Панчева – усвојена верзија планског документа