План дела северне индустријске зоне у Вршцу

План детаљне регулације дела северне индустријске зоне у Вршцу

На основу Одлуке Скупштине Града Вршца о изради Плана детаљне регулације дела северне индустријске зоне у Вршцу (“Службени лист града Вршца“ бр. 22/2017) и Просторног плана општине Вршац (“Службени лист општине Вршац“ бр. 16/2015 и 1/2016), након елабората за рани јавни увид урађен је нацрт Плана детаљне регулације дела северне индустријске зоне у Вршцу.

У складу са одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС“ број 64/2015), израђен је овај нацрт за потребе спровођења процедуре јавног увида у плански документ.

Простор обухвата плана налази се у оквиру планиране радне зоне изван насеља која је дефинисана Просторним планом општине Вршац (“Службени лист општине Вршац“ бр. 16/2015 и 1/2016).

Локација која се обрађује налази се у југоисточном делу предметне зоне и својом југоисточном страном излази на ДП IБ реда бр. 18 (ранији М-7.1) из Вршца ка Пландишту а својом североисточном страном излази на постојећи атарски пут са којег се приступа државном путу.

План детаљне регулације дела северне зоне у насељеном месту Вршац је обухватио и ближе дефинисао простор површине 24hа 48а 20m2. У границу обухвата плана улазе целе и делови катастарских парцела број: 29273, 29275, 29283, 29276, 30635, 30343, 30453, 30639 и 30342. Саставни део Плана детаљне регулације дела северне зоне у насељеном месту Вршац је и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Град Вршац – Службени лист Града Вршца – усвојена верзија планског документа