План далековода ТС Панчево 2 – за ветрогенераторе „Бела Анта“ у Долову

План детаљне регулације за двоструки 110КV далековод ТС Панчево 2 – прикључно разводно постројење „Бела Анта“ у Долову

Циљ израде Плана је стварање услова за изгрању прикључка ветрогенераторског поља „Бела Анта“ у Долову на електроенергетски систем Србије и омогућавања производње обновљиве електричне енергије и предаје у електроенергетски систем Републике Србије, чиме ће се смањити „притисак“ на необновљиве и делимично обновљиве ресурсе.

Прикључак (ПРП и прикључни далековод) је према Закону о енергетици део преносног система ЈП ЕМС-а.

Почетна тачка предметног далековода је у ТС400/220/110 kV “Панчево 2“, а крајња тачка ПРП 110 kV „Бела Анта“. Дужина далековода је 7,5 km. Ширина коридора је 100 m, обухват плана покрива површину од 77 ha 15 a 50 m2.

Град Панчево – Службени лист Града Панчева – усвојена верзија планског документа