План генералне регулације за насељено место Банатски Брестовац

Основни циљеви израде Плана генералне регулације за насељено место Банатски Брестовац су:  дефинисање јавног интереса (јавног земљишта); евидентирање градског грађевинског земљишта и његово рационалније коришћење;  стварање услова за побољшање нивоа инфраструктурне опремљености; провера постојећих капацитета изградње; активирање простора који се не користе својим пуним капацитетом и увођење нових савремених/атрактивних садржаја; побољшање квалитета животне средине и увођење мера њене заштите; дефинисање правила изградње за директно спровођење из овог плана и дефинисање смерница за просторе који ће се даље разрађивати. Oсим тога, утврдиће се намена земљишта, правила уређења и грађења, правци и коридори за саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну и осталу инфраструктуру.
Обухват плана износи 2197832 m2.

(Службени лист града Панчева број 27/2016)