План за блок 014 у Панчеву

План детаљне регулације блока 014 у насељеном месту Панчево

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације блока 014 у насељеном месту Панчево (“Службени лист града Панчева“ број 16/19) и завршеног Елабората за рани јавни увид (бр. V-15-06-8/2020 од 09.07.2020. год), урађен је нацрт овог Плана.
Разлог за израду плана је дефинисање јавног и осталог грађевинског земљишта као и стварања планског основа за издавање дозвола за изградњу у оквиру блока 014 у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/1831/19 и 37/19-др закон и 9/20), Генералним урбанистичким планом Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр 32/12, 10/20) (у даљем тексту ГУП) и Планом генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево („Службени лист града Панчева“ број 19/12, 27/12-исправка, 01/13- исправка, 24/13-исправка, 20/14 19/18, 25/18-исправка и 6/19-исправка) (у даљем тексту: ПГР Целина 1). У складу са одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС“ број 37/2019), израђен је овај нацрт за потребе спровођења процедуре у плански документ

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Град Панчево – Службени лист Града Панчева – усвојена верзија планског документа