План за изградњу нових 110 kV далековода у Панчеву

План детаљне регулације за изградњу два једнострука прикључна 110 kV далековода у Панчеву

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације за изградњу два једнострука прикључна 110кV далековода за прикључење трансформаторске станице“ТС –Панчево 6“ у насељеном месту Панчево („Службени лист града Панчева“ број 34/19), приступило се изради овог плана- Плана детаљне регулације за изградњу два једнострука прикључна 110кV далековода за прикључење трансформаторске станице “ТС –Панчево 6“ у насељеном месту Панчево (у даљем тексту: План).

Разлог за израду Плана је допис Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ Београд (у даљем тексту: АД ЕМС Београд) од 27.09.2019. године за израду планске документације за потребе изградње повезног далековода за „ТС Панчево 6“. С обзиром на нарасле потребе за електричном енергијом на подручју Северне индустријске зоне града Панчева, напајање из постојећих трансформаторских станица је веома несигурно. Из тог разлога, ЕПС Дистрибуција доо Београд је приступила решавању овог проблема кроз изградњу нове, ТС 110/20кV “ТС –Панчево 6“. Повезивање планиране ТС 110/20кV “ТС –Панчево 6“ на преносни електроенергетски систем Републике Србије ће се извести увођењем постојећег далековода 110 kV бр.1104 ТС „Панчево 2“ – ТС „Панчево 3“ у ову ТС помоћу два једнострука далековода 110 kV, на принципу улаз-излаз (предвиђено место расецања на постојећем далеководу 110 kV бр.1104 у затезном пољу између постојећих стубова бр.19-23). Изградњом ових далековода и трансформаторске станице ће створити услове за интезивни развој краја, који се очекује и планира у овом делу града. Створиће се висока поузданост и безбедност у снабдевању електричном енергијом, што је посебно битно за даљи развој Северне индустријске зоне града Панчева. Предмет Плана представља нова деоница два једнострука прикључна 110кV далековода који се повезују на нову ТС 110/20кV “ТС –Панчево 6“. Објекти планираних далековода су објекти јавне намене у јавној својини.

Циљ израде Плана је стварање основа за прикључење будућих корисника на подручју Северне индустријске зоне града Панчева на напајање електричном енергијом повезивањем планиране ТС 110/20кV “ТС – Панчево 6“, увођењем постојећег далековода 110 kV бр.1104 ТС Панчево 2 – ТС Панчево 3 на планирану ТС, помоћу два једнострука далековода 110 kV, на принципу улаз-излаз (предвиђено место расецања на постојећем далеководу 110 kV бр.1104 у затезном пољу између постојећих стубова бр.19-23).

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Град Панчево – Службени лист Града Панчева – усвојена верзија планског документа