План за изградњу ветрогенераторске електране у Банатском Новом Селу и Долову – подручје Града Панчева

План детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село и Долово на територији града Панчева

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село и Долово на територији града Панчева, („Сл. лист града Панчева“ број 64/2020), приступило се изради овог плана – Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село и Долово на територији града Панчева (у даљем тексту: План).

У зависности од потенцијала ветра планира се инфраструктурни комплекс за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село и Долово на територији града Панчева – ветроелектрана „Ветрозелена“, са одговарајућом повезном средњенапонском кабловском, телекомуникационом и осталом мрежом, као и мрежом приступних путева.

Циљ израде Плана је стварање планског основа за изградњу функционалне целине за производњу електричне енергије из обновљивих извора и тиме стварање услова за прибављање земљишта за површине јавне намене за потребну саобраћајну и техничку инфраструктуру и електроенергетске објекте, као и утврђивање режима и услова коришћења земљишта у обухвату Плана. Укупна планирана инсталисана снага ветроелектране је максимално 300 MW. Планом се стварају и услови за повезивање инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село и Долово на територији града Панчева- ветроелектране „Ветрозелена“ на преносни електроенергетски систем Републике Србије, изградњом једног двосистемског 400 kV далековода који ће се налазити у обухвату Плана. Нови далековод представља везу постојећег далековода који је обрађен другим планским документом и трансформаторске станице која је ван обухвата овог Плана. Прикључење ветроелектране „Ветрозелена“ на електроенергетски преносни систем Србије биће изведено увођењем постојећег далековода 400 kV бр. 463А ТС Панчево 2 – граница Румуније у дограђено прикључно разводно постројење (ПРП) “Чибук 1”. Увођење ће бити реализовано по принципу „улаз -излаз“ са планираним двосистемским 400 kV далеководом. Објекат планираног двосистемског 400 kV далековода је објекат јавне намене у јавној својини. Увођењем постојећег далековода ДВ 400kV број 463А ТС Панчево 2 – граница Румуније у ПРП “Чибук 1“ настају далеководи: • ДВ 400kV број 463А/1 ТС Панчево 2 – ПРП Чибук 1 • ДВ 400kV број 463А/2 ПРП Чибук 1 – граница Румуније За потребе прикључења ВЕ „Ветрозелена“, планирано је, у одговарајућем обиму, проширење ПРП Чибук 1. Екстензија ПРП “Чибук 1”, је на територији општине Ковин, као и нова ТС 400/35 kV “Ветрозелена“ и биће предмет израде посебног планског документа. Енергија произведена у ветрогенераторима се интерном кабловском мрежом 35 kV напонског нивоа преноси до трансформаторске станице 400/35 kV „Ветрозелена“, која се налази непосредно уз ПРП „Чибук 1“. Ова трансформаторска станица ће се прикључити на дограђено ПРП “Чибук 1“ које заједно са новим двосистемским далеководом, 2×400 kV дужине око 7,5km чини прикључак ветроелектране на преносни електроенергетски систем Републике Србије.

За подручје плана на донета је Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село и Долово на територији града Панчева (“Сл. Града Панчева“ 38/19)

 

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Град Панчево – Службени лист Града Панчева – усвојена верзија планског документа