План за магистрални водовод Качарево – Банатско Ново Село

План детаљне регулације за магистрални водовод Kачарево –  Банатско Ново Село

Разлог за израду Плана је дефинисање јавног и осталог грађевинског земљишта као и стварања планског основа за издавање дозвола и изградњу магистралног водовода Качарево —Банатско Ново Село, у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13- УС, 132/14,145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон), а на основу иницијативе Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација„ Панчево од 20.03,2019.године. Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Панчево у иницијативи наводи да је Одлуком Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Панчево број 5- 2/14 т.2 од 20.11.2018. године усвојена 2.Ревизија „Генералног пројекта снабдевања водом општине Панчево са претходном студијом оправданости“ из 2006.године, чији је предмет сагледавање могућности повезивања Банатског Новог Села на јединствени водоводни систем града Панчева, а на коју одлуку је сагласносг дала Скупштина града Панчева Закључком о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Панчево број 5-2/14 т.2 од 20.11.2018. године, а у вези са повезивањем насељеног места Банатско Ново Село на јединствен водоводни систем града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр. 35/18).

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Град Панчево – Службени лист Града Панчева – усвојена верзија планског документа