Измена плана за Мису са гробљем у Панчеву – Целина 3

Изменe и допуне плана Генералне регулације проширена Миса са гробљем (Целина 3) у Панчеву

Изради Измена и допуна Плана генералне регулације проширена Миса са гробљем (Целина 3) у Панчеву (“Службени лист града Панчева“ број 25/2014, 7/2015-исправка и 36/2015-исправка) (у даљем тексту – Измене и допуне плана) се приступило на основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Измена и допуна плана генералне регулације проширена Миса са гробљем (Целина 3) у Панчеву (“Службени лист града Панчева“ број 09/2017), Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/2009 и 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 73/2019 и др. Закон, 9/2020 и 52/21) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања(„Сл.гласник РС“ бр. 32/2019 ).

Плански основ за израду Измена и допуна плана је Генерални урбанистички план Панчева („Службени лист града Панчева“ број 23/2012 и 10/2020 ) (у даљем тексту план вишег реда). Просторно-планска решења су усклађена са прописима који посредно и непосредно регулишу ову област. Разлог за измену Измена и допуна плана је велики број пристиглих примедби грађана, које проузрокују преиспитивање постојећих планских решења и стварање планских услова за издавање дозвола у складу са Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/2009 и 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 83/2018, 31/2019 и 37/2019 и др. закон, 9/2020 и 52/2021) уз поштовање урбанистичких параметара, услед чега се ради о изменама и допунама у целини.

Основно начело планирања, коришћења, уређења и заштите простора при Изменама и допунама плана је задржавање основне намене дефинисане планом вишег реда, као и задржавање формираних урбаних целина које су претежно изграђене и завршене уз посебну пажњу на степену реализације важећег плана.

Циљ израде Измена и допуна плана су развој урбанистичких целина кроз сопствене специфичности, дефинисање површина јавне намене за изградњу јавних објеката, евидентирање грађевинског земљишта у јавној својини и његово рационалније коришћење, побољшање нивоа инфраструктурне опремљености, провера постојећих капацитета изградње и подизање нивоа стандарда становања и пословања, побољшање квалитета животне средине и увођење мера њене заштите и сл. Концептуални оквир планирања, уређења и заштите планског подручја обухваћеног Изменама и допунама се не мења у односу на основни план.

Измене и допуне плана укратко чине измене

 1. Укидање поделе планског подручја на шест целина и увођење три зоне грађења као и посебне зоне комплекса Новог гробља, које се разликују међусобно по квалитету и стандарду изграђених објеката, потенцијалу за даљи урбани развој и нивоу комуналне опремљености које су посебно дефинисане.
 2. Планиране зоне сродних намена се обједињују по претежним наменама. На овај начин простор претходно планиран као стамбена зона и стамбено-пословна зона планира се као претежна намена становања са компатибилним наменама, а простор претходно планиран као зона пословно-услужних садржаја и зона пословно индустријских садржаја планира се као претежна намена пословања са компатибилним наменама. Зона пословно-индустријских садржаја у блоку бр. 3.2.73 (Изменом и допуном плана блок бр. 3.2.35 и 3.3.64) је била предвиђена за даљу разраду и спровођење планом детаљне регулације. Постојећи објекатису задржани у складу са условима заштите еколошког коридора Надела и Закона о заштити животне средине. Остале зоне су преименоване у складу са планом вишег реда.
 3. Зона планираних централних садржаја је преформулисана у складу са планом
  вишег реда као простор градског центра. Разматрајући капацитете замљишта у јавној својини града Панчева као и капацитета инвестирања и опремања јавних површина и објеката промењена је дефиниција зоне централних садржаја као јавног земљишта са објектима јавне намене и јавним површинама у грађевинско земљиште јавне или остале намене. Планиране зона централних садржаја у зони 3.3. северно од комплекса Новог гробља вреднована је као простор који има велики потенцијал за формирање градског центра будућег насеља. Поред јавних намена и површина у оквиру ових зона дозвољено је и становање са компатибилним наменама као и пословање са компатибилним наменама.
 4. Промена намене у следећим блоковима:

– 3.1.1 (део блока, блок је преименован у 3.2.1) – претходно планираног као пословно- услужна зона у спорт и рекреацију;

– 3.1.5 – (блок је преименован у 3.1.4) претходно планираног као комунална зона, пијаца и пошта у становање са компатибилним наменама а, ова зона је премештена у блок 3.1.26);

– 3.1.6 (део блока, (део блока, блок је преименован у 3.1.5) – претходно планираног образовање – предшколска установа и здравство у становање са компатибилним наменама а, ова зона је премештена у блок уз постојеће образовање 3.1.9);

– 3.1.10 (обједињен са блоком 3.1.11, блок је преименован у 3.1.9) – претходно планираног за стамбену зону у образовање;

– 3.1.12 (део блока, блок је преименован у 3.1.10) – претходно планираног за стамбену зону у комуналну делатност;

– 3.1.15 (део блока, блок је преименован у 3.1.13) – претходно планираног за социјално становање у становање;

– 3.1.16 и 3.1.17. (део блока, блокови су преименовану у 3.1.12 и 3.1.14) – претходно планирани за стамбено – пословну зону у блоковско зеленило;

– 3.1.17 (део блока, блок је преименован у 3.1.10) – претходно планираног за стамбено – пословну зону у комуналну зону;

– 3.1.22 (део блока, блок је преименован у 3.1.19) – претходно планиран као комплетна зона цркве у парковске површине;

– 3.1.29 (блок је преименован у 3.1.26) – претходно планираног као пословно-услужна зона у комуналну делатност;

– 3.2.7 (блок је преименован у 3.3.59) – претходно планираног као зона централних садржајау становање са компатибилним наменама;

– планиране зоне стамбено – пословне су укинуте на већем делу планираних површина осим у делу блока 3..2.48 (преименован у блок 3.2.32) и блоковима 3.2.72 и 3.2.73 (преименован у блок 3.2.35 и 3.3.64), 3.5.3, 3.5.4, 3.6.1 и 3.6.2 (преименовани у блокове 3.2.4, 3.2.5, 3.2.17, 3.2.18) у којима су прешле у пословање са компатибилним наменама.

 1. Проширење заштитног зеленила уз Надел дуж целе обале Надела у блоку 3.2.73 који је преименован у 3.2.35 и 3.3.64;
 2. Укидање планираних и дела планираних саобраћајница.
 3. Промене бројева блокова које су настале укидањем планираних саобраћајница и променом целина у зоне:
 4. Укидање обавезе израде ПДР у блоку 3.2.7 (преименован у блок бр. 3.3.59).
 5. Проширена обавеза израде ПДРа у блоку 3.3.4 на суседне блокове (преименовани у блока бр. 3.3.4 и 3.3.5)
 6. Укидање израде урбанистичких пројеката у следећим блоковима: 1.5 и 3.1.6. (блок је преименован у 3.1.4 и 3.1.5)
 7. Увођење обавезе разраде урбанистичких пројеката за блок 3.1.10 и део блока 1.11 (преименовано у блок 3.1.9).

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Град Панчево – Службени лист Града Панчева – усвојена верзија планског документа