План за Петрохемију, Азотару и Рафинерију нафте у Панчеву – Целина 8

План генералне регулације целина 8 – Петрохемија, Азотара и Рафинерија у насељеном месту Панчево

Изради нацрта Плана генералне регулације целина 8, Петрохемија, Азотара и Рафинерија у насељеном месту Панчево (у даљем тексту: План) се приступило на основу Одлуке о изради планoва генералне регулације у складу са тадашњим Законом о планирању и изградњи на целом грађевинском подручју насељеног места Панчево („Службени лист града Панчева“ број 25/09), Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09- исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон, 9/2020 и 52/21-др.закон) и Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл.гласник РС“ бр.22/2015).

На основу Одлуке о изради Плана, израда је поверена ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, односно правном наследнику ЈП „Урбанизам“ Панчево. Плански основ за израду Плана је Измена и допуна Генералног урбанистичког плана Панчева („Службени лист града Панчева“ број 10/2020). Просторно-планска решења су усклађена са прописима који посредно и непосредно регулишу ову област. Нова планска документација треба да послужи као основ за израду техничке документације за изградњу и уређење простора у циљу бољег коришћeња подручја, усклађивања са новим прописима у погледу технологије и заштите животне средине. Упоредо са израдом Плана, урађена је и Стратешка процена утицаја плана на животну средину.

Основни циљ израде овог плана је обезбеђивање одговарајуће планске регулативе за реконструкцију и осавремењивање постојећих комплекса и изградњу нових погона који су у складу са новим-чистијим технологијама као и пратећих садржаја, имајући у виду затечено стање, стечене урбанистичке обавезе, природне карактеристике локације, нове прописе у областима које регулишу ову област у погледу технологије, заштите природе и заштите животне средине.

У том смислу, циљ плана је да дефинише могућности и правила за:

 1. реконструкцију-осавремењивање постојећих и изградњу нових технолошких погона,
  искључиво на бази израђених Генералних пројеката и Претходних студија оправданости,
 2. дефинисање услова за развој и изградњу инфраструктуре;
 3. стварање урбанистичког и правног основа за озакоњење изграђених објеката, ако испуњавају услове;
 4. дефинисање јавног и осталог земљишта;
 5. смањење коришћења необновљивих и делимично обновљивих ресурса и њихово рационално коришћење (вода, земљиште);
 6. боље искоришћавање сировина и енергије, спречавање и смањење настајања отпада, повећање степена рециклирања, безбедно депоновање комуналног, индустријског и опасног отпада, санација еколошких и просторних последица интензивне индустријске производње;
 7. смањење загађивања (емисије) и његово довођење у дозвољене оквире ради значајнијег снижавања или елиминације загађености (имисије) која би могла угрозити здравље и околину;
 8. стварање могућности и услова за планско санирање, ремедијацију и деконтиминацију,девастираног земљишта;
 9. остваривање квалитетније животне средине: чистији ваздух, површинске и подземне воде, земљиште, смањен ниво буке, очувано зеленило, заустављање процеса даље деградације животне средине у самом комплексу и ближој и даљој околини, очување околних екосистема;
 10. смањивање ризика од хемијског удеса односно повећање безбедности запослених и становништва из ближег и даљег окружења комплекса;
 11. повећање угодности/безбедности боравка на радном месту и у ближој и даљој околини комплекса;
 12. стварање погоднијих еколошких услова за развој других привредних и непривредних делатности у нафтно-хемијском комплексу и његовој околини.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Град Панчево – Службени лист Града Панчева – усвојена верзија планског документа