План за Северну индустријску зону 3 у Панчеву

План детаљне регулације за подручје северне индустријско – пословно – производне зоне 3 у Панчеву

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације северне индустријско-пословно-производне зоне 3 у Панчеву (“Службени Лист града Панчева“ бр. 11/2021), Плана генералне регулације Целина 4а – Караула са Јабучким путем и 4б – Скробара у насељеном месту Панчево (“Сл. Лист града Панчева“ бр. 8/2014) и Плана генералне регулације Целина 11 – комплекси посебне намене у Панчеву (“Службени лист града Панчева“ број 35/12), након елабората за рани јавни увид урађен је нацрт Плана детаљне регулације северне индустријско-пословно – производне зоне 3 у Панчеву. У складу са одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ број 64/2015), израђен је овај нацрт за потребе спровођења процедуре јавног увида у плански документ.

Простор обухвата плана налази се у северном делу подручја града Панчева, на улазном правцу у град и то источно од саобраћајнице / улице Јабучки пут и северно од саобраћајнице Панчево – пут – Штиркара. План детаљне регулације обухвата простор чији је већи, западни део обрађен кроз План генералне регулације Целина 4а – Караула са Јабучким путем и 4б – Скробара у насељеном месту Панчево, док је мањи, источни део обраћен кроз План генералне регулације Целина 11 – комплекси посебне намене у Панчеву

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Град Панчево – Службени лист Града Панчева – усвојена верзија планског документа